nabidka

 

zajistěte si trvalou promo slevu    30%

 

Zahrajte si různé hry o velké slevy !

 

OBJEDNAT KURÝRA

 

  • Přečtěte si podmínky služby, odesláním souhlasíte s podmínkami.

Nejdříve vyplňte a odešlete objednávku. Potom vyplňte a vytiskněte průvodku. (2x) Po objednání vás kurýr bude kontaktovat a ujistí se, že je objednávka skutečná a zdělí vám čas vyzvednutí zásilky. Při vyzvednutí kurýr vyplní daňový doklad a vybere peníze.

.

Postup doručení zásilky

Zajdete na moje stránky - 
Kliknete na "Objednat kurýra" - 
Vyplníte formulář objednávky, opíšete kód a kliknete na tlačítko "Odeslat objednávku" - 
Vyplníte průvodku - 
Kliknete na tlačítko pro vytištění, nahoře - 
Vytisknete dvě kopie - 
Jednu kopii připevněte horním okrajem na zásilku - 
Druhou kopii přiložte volně - 
Připojené příjmové doklady vyplní kurýr a jedenu kopii průvodky vám vrátí. Při více zásilkách kurýr vyplní pouze jeden doklad se sečtenými cenami - 
Po zaplacení převezme kurýr zásilku/y k doručení - nejvíce 3kusy - 
Zásilka/y může vážit max. 150kg celkem, celkové rozměry max. š80 v60 h110cm - 
Při doručení zásilky adresát podepíše převzetí - 
Kurýr tento útržek odtrhne a uschová - 
Tím je zakázka uzavřena. 
Při nezastižení adresáta, kurýr zavolá odesilateli a dohodne další postup. Kurýr zavolá 2x v rozmezí deseti minut - 
Nepřijme-li odesílatel hovor, kurýr odveze zásilku na dispečink k uložení. Další postup je popsán v podmínkách služby.

 

 

 

 

Podmínky služby
Všeobecné obchodní podmínky soukromé osoby David Seda platné od 1. března 2015


OBECNÁ USTANOVENÍ


Na základě těchto všeobecných obchodních podmínek pro účely uzavření a realizaci zasílatelské smlouvy, soukromé osoby David Seda (dále "podmínky"), zasílatel obstarává pro příkazce přepravu zásilek, dle podmínek níže uvedených. Podmínky jsou ve smyslu ustanovení § 273 odst. 1,2 obchodního zákoníku nedílnou součástí zasílatelské smlouvy uzavřené dle ustanovení § 601 obchodního zákoníku mezi zasílatelem a příkazcem, kterou se zasílatel zavazuje za předpokladu splnění podmínek příkazce, obstarat přepravu zásilky z místa určeného příkazcem do místa určeného příkazcem a příkazce se zavazuje zaplatit cenu zasílatelem poskytnutých služeb. Podmínky závazně upravují vztahy mezi zasílatelem a příkazcem vzniklé při obstarávání přepravy zásilky. Tyto podmínky se vztahují na přepravní služby poskytované Zasílatelem, ledaže by v rámci smluvní volnosti byly pro danou službu sjednány obchodní podmínky mezi zasílatelem a příkazcem zvláštní, nad rámec těchto smluvních podmínek. Tyto Podmínky jsou závazné pro Příkazce od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu se Zasílatelem. Příkazce je ve výlučném smluvním vztahu pouze se Zasílatelem a v žádném případě s jakoukoliv další osobou, kterou Zasílatel sjedná pro přepravu zásilky. Příkazce prohlašuje, že před uzavřením zasílatelské smlouvy se seznámil s obsahem podmínek, a že s nimi souhlasí v plném rozsahu a bez výhrad je v plném rozsahu přijímá.

Základní pojmy

Příkazce je fyzická nebo právnická osoba, které zasílatel poskytuje na základě její objednávky přepravní služby, tj. zejména zajišťuje přepravu zásilky nebo zásilek z místa odeslání do místa určení, dle pokynů příkazce za podmínek uvedených v těchto podmínkách. Zasílatel je soukromá osoba David Seda Červený Kostelec Gen. Kratochvíla 1009.

Odesílatel je fyzická nebo právnická osoba, od níž je zásilka odesílána. Odesílatel je osoba, která může, ale nemusí být totožná s Příkazcem, Odesílatel není ve smluvním vztahu se Zasílatelem v případě, že jde o osobu odlišnou od příkazce, v takovém případě je odesílatel určen objednávkou příkazce.

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, která je podle objednávky Příkazce zásilky určena k přijetí zásilky, k jejímuž převzetí je oprávněn kdokoli na adrese určené příkazcem ve prospěch příjemce.

Zásilka je věc, kterou převzal zasílatel k poskytnutí služby dle zasílatelské smlouvy popřípadě jiné smlouvy související s přepravou věci v souladu s těmito podmínkami.

Místo nakládky - neboli místo odeslání je místo určené příkazcem, kde je zasílatel povinen převzít zásilku nebo zásilky.

Místo vykládky - neboli místo určení je místo určené příkazcem, kam je zasílatel povinen doručit zásilku.

Smluvní vztah - Smluvní vztah mezi zasílatelem a příkazcem vzniká: Zasílatel si telefonicky ověří objednávku příkazce na doručení zásilky. Potvrzení o přijetí objednávky proběhne telefonicky po elektronické objednávce. Příkazce vyplní, zasílateli průvodku. Příkazce se zasílatelem uzavřel zasílatelskou smlouvu telefonickým potvrzením pravosti objednávky. Objednáním služby podle ceníku služeb u zasílatele vyjadřuje příkazce souhlas s těmito podmínkami. Na základě smluvního vztahu podle těchto podmínek vzniká povinnost zasílatele zajistit přepravu zásilky a povinnost příkazce za přepravu zásilky zaplatit, dle platného Ceníku, případně smluvní cenu předem sjednanou.
Objednáním služby podle ceníku služeb u zasílatele vyjadřuje příkazce souhlas s těmito podmínkami. Na základě smluvního vztahu podle těchto podmínek vzniká povinnost zasílatele zajistit přepravu zásilky a povinnost příkazce za přepravu zásilky zaplatit, dle platného Ceníku, případně smluvní cenu předem sjednanou.

Práva a povinnosti zasílatele - Zasílatel se zavazuje: v případě potvrzení objednávky příkazcem, převzít zásilku v místě odeslání, jež bylo specifikováno příkazcem prostřednictvím internetového formuláře, po převzetí zásilky v místě odeslání zajisti přepravu zásilky příjemci na místo určení, jež musí být vyznačeno na zásilce, a to dle pokynů uvedených na formuláři průvodky kurýrních služeb. V případě nemožnosti doručit zásilku příjemci, neprodleně kontaktovat příkazce, informovat ho o nastalé situaci a následně dohodnout další možný postup, za tímto účelem je příkazce povinen sdělit telefonický kontakt pro řešení takto vzniklé situace, v případě nemožnosti kontaktovat příkazce, zasílatel vrátí zásilku zpět jako nedoručitelnou. Zasílatel má nárok ne poplatek ve výši 200Kč za každou nedoručitelnou zásilku.

Nebyl-li zákazníkem označený příjemce osobně zastižen, může být proti písemnému potvrzení zásilka vydána i jiným osobám, které se nacházejí na místě určení v místnostech příjemce, stejně tak jako i jiným osobám, o nichž lze podle okolností předpokládat, že jsou oprávněny zásilku přijmout (například recepční v objektu místa určení).

V případě, že příjemce odmítne zásilku v místě určení převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani žádné jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zásilku v místě určení předat (dále jen "nedoručitelná zásilka"), musí o tom dopravce neprodleně informovat zákazníka a vyčkat dalších instrukcí z jeho strany. Nebudou-li v přiměřené době, nejpozději však do 10 minut, poskytnuty dopravci instrukce anebo nebude-li možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat zákazníka, je dopravce povinen zásilku vzít do úschovy. V případě, že zákazník poskytne k nedoručitelné zásilce dopravci další instrukce, je zákazník povinen dopravci zaplatit i cenu za plnění těchto dalších instrukcí. Povinnost dopravce zásilku doručit je splněna v případě nedoručitelné zásilky jejím vzetím do úschovy. V takovém případě náleží dopravci poplatek 200Kč.

Zasílatel je povinen příkazci do dvanácti měsíců ode dne doručení zásilky na jeho žádost doložit přepravní list zásilky, z něhož lze určit, kdo a kdy zásilku převzal, kdo byl odesílatelem zásilky a kdo byl příjemcem zásilky. Zasilatel bude zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při realizaci přepravy. Zasílatel může najmout dopravce, odpovídá při tom za zásilku stejně jako by přepravu uskutečňoval sám.

Práva a povinnosti příkazce - Příkazce se zavazuje: v případě, že chce využít služeb zasílatele, objednat přepravu zásilky řádným způsobem, tj. prostřednictvím webového formuláře na yly.cz, je povinen vyčkat řádného potvrzení zasílatele o přijaté objednávce přepravy zásilky, v případě že nebude zasílatelem objednávka telefonicky potvrzena má se za to, že zasílatel takovouto objednávku nepřijal a není povinován jejím provedením ani nenese následky z titulu jejího nedoručení.

Příkazce je odpovědný za řádnou přípravu zásilky k odeslání tak, aby zasílatel mohl zásilku na místě odeslání bez zbytečné prodlevy převzít. Pokud nebude zásilka řádně připravena odesílatel zásilku nepřevezme. Pokud nebude zásilka předána dopravci do deseti minut je příkazce povinen zaplatit náhradu za ztrátu času. Zasílatel musí zaplatit za dobu přesahující výše uvedených deset minut, 20Kč za každých započatých 5minut.

Zásilka - Zasílatel zajišťuje přepravu zásilky - zásilek (max. 3ks): jejichž hmotnost není větší než 150 Kg a jejichž celkové rozměry dosahují maximální velikosti š80 x v60 x h110cm, včetně obalu.

Zásilka musí být řádně a bezpečně zabalena tak, aby byla chráněna proti ztrátě či poškození, aby nemohla poškodit jiné zásilky, dopravní prostředky, či způsobit újmu na zdraví obslužnému personálu a jakýmkoliv třetím osobám, pro řádné a bezpečné zabalení zásilky je nutné přihlédnout k její váze, velikosti, tvaru, charakteru obsahu a především křehkosti. Zásilka musí být čitelně a úplně označena: adresou odesílatele a příjemce v českém jazyce. 

Z přepravy jsou vyloučeny zásilky: jejichž vlastnictví či držení je podle vnitrostátních předpisů zakázáno, které jsou zjevně poškozené které nejsou řádně označeny, především chybí adresa odesílatele a příjemce, obsahující peníze v hotovosti, ceniny, vkladní a šekové knížky, platební karty, cenné papíry a jiné obdobné dokumenty, drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené, věci zvláštní hodnoty, nosiče dat a záznamy na nich, umělecké předměty, výbušniny, zbraně, střelivo, omamné a psychotropní látky, radioaktivní látky, živá zvířata Zásilky které nejsou zabaleny patřičným způsobem, které neodpovídají parametrům a jejichž hodnota přesahuje 20.000,-Kč zasílatel nepřevezme k přepravě. Pokud se zasílatel s příkazcem nedomluví jinak.

Dodací podmínky - Zásilka se považuje za doručenou, jakmile je doručena na místo určené příkazcem a je předána příjemci.
Doručení v případě nepřítomnosti příjemce: Pokud nelze zastihnout na místě určení příkazcem určeného příjemce je zasílatel povinen kontaktovat příkazce a vyčkat na jeho další pokyny v přiměřeném čase, nejpozději však do 10 minut. Pokud není možné příkazce kontaktovat, či jsou instrukce zadané příkazcem nesplnitelné vzhledem k času, místě a podmínkám je zasílatel povinen zásilku vzít do úschovy do doby vyřešení. Pokud se nepodaří plnění smlouvy vyřešit do dvou měsíců, bude zásilka vyhozena do komunálního odpadu. V případě že zásilka bude zapáchat, bude vyhozena ihned po druhém neúspěšném pokusu o vyřešení.

Zasílatel zajišťuje přepravu podle harmonogramu který je zveřejněný na www.yly.cz na pravé straně.

Cena za přepravu Zásilky - Příkazce se zavazuje zaplatit za poskytnutí zasílatelských služeb zasílateli částku, jenž mu přísluší za odvedení zadané zakázky dle Ceníku zveřejněného na www.yly.cz. 

Ušlý zisk a následné škody z pozdního či jinak chybného doručení zásilky zasílatel nehradí, pouze v případě prokázání jeho odpovědnosti za takové škody a pouze do výše 10.000Kč. Zasílatel se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce vzniklou při obstarávání přepravy v tom případě, pokud škodu nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče běžné při poskytování zasílatelských služeb. Zasílatel se rovněž zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud prokáže, že škoda byla způsobena: příkazcem, odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky, vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku. Neupozornil-li odesílatel na vadnost obsahu, neodpovídá zasílatel za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti. Za škodu vzniklou poškozením, ztrátou či zničením listinných dokumentů, či datových nosičů odpovídá zasílatel pouze co do hmotné hodnoty věci, nikoli do hodnoty duševní, mediální či jiné možné hodnoty, či finančního nároku. Zásilky doručované v rámci Prahy jsou od převzetí zasílatelem po doručení příjemci pojištěny do výše 10.000Kč. 

Podmínky, jež musí být splněny pro umožnění včasného doručení jsou: Správně a řádně vyplněná přepravní dokumentace, včetně tel. kontaktu na příkazce. Pro vrácení peněz, náhradu škody či neúčtování zásilky je nutné provést včasnou a kompletní reklamaci.

Reklamace - Reklamace Škody vzniklé na zásilce, nebo škody vzniklé pozdím nebo špatným doručením zásilky je nutné reklamovat neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů. Reklamaci může uplatnit pouze příkazce. Reklamace musí být uskutečněna písemnou formou s jasným předmětem reklamace. K reklamaci je nutné přiložit zápis o škodě a další doklady, které budou jasně deklarovat škodu její rozsah a finanční vyčíslení této škody. Pokud zásilka vykazuje při doručení zjevné vady, které vznikly během přepravy je příjemce povinen ihned na místě reklamovat u zasílatele toto poškození. Neúplné doručení zásilky se rovněž považuje za poškození. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě, že příjemce objeví na zásilce škody, jež zprvu nebyly zřejmé je povinen kontaktovat zasílatele nejpozději do 3 dnů. V případě zjištění poškození zásilky je příkazce povinen uchovat obal zásilky a umožnit zasílateli ohledání zásilky. V případě nepředložení potřebné dokumentace ze strany příkazce pro určení vzniku, rozsahu a výši škody bude zasílatelem vyzván k doplnění těchto dokumentů do deseti dnů. Pokud příkazce v takto stanovené lhůtě nedoplní dokumenty, jež od něj jsou vyžadovány je zasílatel oprávněn reklamaci zamítnout. Zasílatel je povinen rozhodnout o reklamaci do 30 dnů od doručení reklamace. Pokud je příkazci uznána náhrada škody v plné výši a zasílatel tuto náhradu provede, připadají vlastnická práva k zásilce zasílateli, tudíž příkazce je povinen zajistit zasílateli vydání zásilky.

Závěrečná ujednání - Zasilatel je vázán příkazci mlčenlivostí. Veškeré právní vztahy vznikající mezi zasilatelem a příkazcem se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených smlouvou nebo těmito podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Tyto podmínky mohou být nahrazeny pouze tehdy, je-li uzavřena písemná smlouva ve které bude nadřazenost nad těmiti podmínkami výslovně uvedena. Tyto podmínky jsou uveřejněny na veřejně přístupném informačním systému (Internet), a to na adrese www.yly.cz. Zasilatel je povinen zveřejňovat na veřejně přístupném informačním systému (Internet) změny těchto podmínek tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinností této změny bylo alespoň 5 dnů. V době mezi zveřejněním změny a její účinností platí tyto podmínky.

 

 

 

 

mapa

 

 

 

Máte nějaké skryté poplatky?
Další oplatky nemáme, ceny jsou s DPH a jsou pevné.


Jaké máte ceny za ujetý kilometr?
Dopravujeme do tří zón počítaných od středu Náchoda


Jaké dopravní prostředky požíváte?
Auto.


Jak dlouho trvá, než si vyzvednete zásilku?
To záleží na vytíženosti kurýra. Obvykle do hodiny.


Vyzvednete zásilky individuálně nebo děláte svozy?
Zásilky vyzvedneme individuálně. Kurýr který vyzvedne zásilku, nemusí být ten který ji doručí. Podrobnosti o mechanizmu realizace přepravy jsou autorsky chráněné.


Jak skutečně uznáváte reklamace?
Reklamace probíhá bez problémů. Razíme heslo "zákazník má vždycky pravdu". Nicméně ve vážných sporech postupujeme v souladu s obchodními podmínkami. Vzhledem k tomu že přepravujeme pouze zásilky do hodnoty 5000Kč tento postup zatím nebyl užit.

5000 korun, není to málo?
Odpovídá to povaze služby. Pokud by zásilka měla vyšší hodnotu, bude uvnitř obsah vyloučený z přepravy.

Poskytujete pouze jednorázové služby nebo máte i smluvní partnery?
Zaměřujeme se primárně na jednorázové přepravy. Máme pevné ceny. Naší stěžejní myšlenkou je maximální jednoduchost. To nám nebrání v pravidelné spolupráci se zákazníkem.


Jak probíhá fakturace?
Všechny platby proběhnou před přijetím zásilky/zásiek k doručení, platba je v hotovosti v českých korunách. Dokladem o přijetí platby a převzetí zásilky/zásilek je příjmový doklad.


Jak účtujete výhry?
Výhra je odečtena z ceny celkové objednávky. Slevová hra "Náhodný výběr" se vztahuje výhradně na kurýrní služby.

 

Denní rozvrh

PO - off

ÚT - on

ST - off

ČT - off

PÁ - on

SO - off

Ne - off

off neroznášíme

on roznášíme

 

 

 

 

 

 

 

 

Webdesign - David Seda david.seda(zav.)email.cz

odkazy