POSTUP ROZNÁŠENÍ LETÁKŮ

Zajdete na naše stránky yly.cz- 

Vyplníte formulář objednávky a opíšete antispam kód - 

Kliknete na "Objednat roznos" - 

Kurýr roznáší letáky výhradně po sídlištích - 

 

PODMÍNKY SLUŽBY

Všeobecné obchodní podmínky firmy David Seda IČO 68510241 platné od 1.1.2021.

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Na základě těchto všeobecných obchodních podmínek pro účely uzavření a realizaci doručovací smlouvy, firmy David Seda IČO 68510241 (dále "podmínky"), zasílatel obstarává pro příkazce roznášení letáků a reklamních novin, dle podmínek níže uvedených. Podmínky jsou ve smyslu ustanovení § 273 odst. 1,2 obchodního zákoníku nedílnou součástí doručovací smlouvy uzavřené dle ustanovení § 601 obchodního zákoníku mezi Zasílatelem a Příkazcem, kterou se Zasílatel zavazuje za předpokladu splnění podmínek Příkazce, obstarat neadresné doručení letákův v mítě určeného Příkazcem a Příkazce se zavazuje zaplatit cenu Zasílatelem poskytnutých služeb. Podmínky závazně upravují vztahy mezi Zasílatelem a Příkazcem vzniklé při obstarávání roznášky letáků. Tyto podmínky se vztahují na doručovací služby poskytované Zasílatelem, ledaže by v rámci smluvní volnosti byly pro danou službu sjednány obchodní podmínky mezi Zasílatelem a Příkazcem zvláštní, nad rámec těchto smluvních podmínek. Tyto Podmínky jsou závazné pro Příkazce od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu se Zasílatelem. Příkazce je ve výlučném smluvním vztahu pouze se Zasílatelem a v žádném případě s jakoukoliv další osobou, kterou Zasílatel sjedná pro doručení letáků. Příkazce prohlašuje, že před uzavřením zasílatelské smlouvy se seznámil s obsahem podmínek, a že s nimi souhlasí v plném rozsahu a bez výhrad je v plném rozsahu přijímá.

 

ZÁKLADNÍ POJMY

Příkazce je fyzická nebo právnická osoba, které Zasílatel poskytuje na základě její objednávky roznáškové služby dle pokynů Příkazce za podmínek uvedených v těchto podmínkách. Zasílatel je firma David Seda IČO 68510241 Červený Kostelec Gen. Kratochvíla 1009.

Odesílatel je fyzická nebo právnická osoba, od níž jsou letáky převzaty. Odesílatel je osoba, která může, ale nemusí být totožná s Příkazcem, Odesílatel není ve smluvním vztahu se Zasílatelem v případě, že jde o osobu odlišnou od Příkazce, v takovém případě je Odesílatel určen objednávkou Příkazce.

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, která je podle objednávky Příkazce roznosu, určena k přijetí letáků.

Leták je věc kterou převzal Zasílatel k poskytnutí služby dle zasílatelské smlouvy popřípadě jiné smlouvy související s přepravou věci v souladu s těmito podmínkami.

Místo převzetí letáků - neboli místo odeslání je místo určené Příkazcem, kde Zasílatel převezme letáky k doručení.

Místo doručení - neboli místo určení je místo určené Příkazcem, kam je Zasílatel doručí letáky.

Smluvní vztah - Smluvní vztah mezi Zasílatelem a Příkazcem vzniká: Zasílatel si telefonicky ověří objednávku Příkazce na roznos letáků. Potvrzení o přijetí objednávky proběhne telefonicky po elektronické objednávce. Příkazce vyplní Zasílateli daňový doklad. Příkazce se Zasílatelem uzavřel zasílatelskou smlouvu telefonickým potvrzením pravosti objednávky. Objednáním služby podle ceníku služeb u Zasílatele vyjadřuje Příkazce souhlas s těmito podmínkami. Na základě smluvního vztahu podle těchto podmínek vzniká povinnost Zasílatele zajistit přepravu zásilky a povinnost Příkazce za přepravu zásilky zaplatit, dle platného Ceníku, případně smluvní cenu předem sjednanou. Objednáním služby podle ceníku služeb u Zasílatele vyjadřuje Příkazce souhlas s těmito podmínkami. Na základě smluvního vztahu podle těchto podmínek vzniká povinnost Zasílatele zajistit přepravu zásilky a povinnost Příkazce za přepravu zásilky zaplatit, dle platného Ceníku, případně smluvní cenu předem sjednanou.

Práva a povinnosti Zasílatele - Zasílatel se zavazuje: v případě potvrzení objednávky Příkazcem, převzít zásilku v místě odeslání, jež bylo specifikováno Příkazcem prostřednictvím internetového formuláře, po převzetí zásilky v místě odeslání zajisti přepravu zásilky Příjemci na místo určení. ¨

Práva a povinnosti Příkazce - Příkazce se zavazuje: v případě, že chce využít služeb Zasílatele, objednat přepravu zásilky řádným způsobem, tj. prostřednictvím webového formuláře na yly.cz, je povinen vyčkat řádného potvrzení Zasílatele o přijaté objednávce přepravy zásilky, v případě že nebude Zasílatelem objednávka telefonicky potvrzena má se za to, že Zasílatel takovouto objednávku nepřijal a není povinován jejím provedením ani nenese následky z titulu jejího nedoručení.

Příkazce je odpovědný za řádnou přípravu zásilky k odeslání tak, aby Zasílatel mohl zásilku na místě odeslání bez zbytečné prodlevy převzít.

Zásilka = Letáky nebo reklamní noviny.

Dodací podmínky - Zásilka se považuje za doručenou, jakmile je doručena na místo určené Příkazcem a je vhozena do schránky Příjemci. Zasílatel zajišťuje doručování podle harmonogramu který je individuální.

Ušlý zisk a následné škody z pozdního či jinak chybného doručení zásilky Zasílatel nehradí, pouze v případě prokázání jeho odpovědnosti za takové škody a pouze do výše 500Kč. Zasílatel se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce vzniklou při obstarávání přepravy v tom případě, pokud škodu nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče běžné při poskytování zasílatelských služeb. Zasílatel se rovněž zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud prokáže, že škoda byla způsobena Příkazcem nebo Odesílatelem. Neupozornil-li Odesílatel na vadnost obsahu, neodpovídá Zasílatel za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti. 

Podmínky, jež musí být splněny pro umožnění včasného doručení jsou: Správně a řádně vyplněný doklad o zaplacení. Pro vrácení peněz, náhradu škody či neúčtování zásilky je nutné provést včasnou a kompletní reklamaci.

Reklamace - Reklamace Škody vzniklé na zásilce, nebo škody vzniklé pozdím nebo špatným doručením zásilky je nutné reklamovat neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů. Reklamaci může uplatnit pouze Příkazce. Reklamace musí být uskutečněna písemnou formou s jasným předmětem reklamace. K reklamaci je nutné přiložit zápis o škodě a další doklady, které budou jasně deklarovat škodu její rozsah a finanční vyčíslení této škody. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě nepředložení potřebné dokumentace ze strany Příkazce pro určení vzniku, rozsahu a výši škody bude Zasílatelem vyzván k doplnění těchto dokumentů do deseti dnů. Pokud Příkazce v takto stanovené lhůtě nedoplní dokumenty, jež od něj jsou vyžadovány je Zasílatel oprávněn reklamaci zamítnout. Zasílatel je povinen rozhodnout o reklamaci do 30 dnů od doručení reklamace. Pokud je Příkazci uznána náhrada škody v plné výši a Zasílatel tuto náhradu provede, připadají vlastnická práva k zásilce Zasílateli, tudíž Příkazce je povinen zajistit zasílateli vydání zásilky.

Závěrečná ujednání - Zasilatel je vázán Příkazci mlčenlivostí. Veškeré právní vztahy vznikající mezi Zasilatelem a Příkazcem se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených smlouvou nebo těmito podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Tyto podmínky mohou být nahrazeny pouze tehdy, je-li uzavřena písemná smlouva ve které bude nadřazenost nad těmiti podmínkami výslovně uvedena. Tyto podmínky jsou uveřejněny na veřejně přístupném informačním systému (Internet), a to na adrese www.yly.cz. Zasilatel je povinen zveřejňovat na veřejně přístupném informačním systému (Internet) změny těchto podmínek tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinností této změny bylo alespoň 5 dnů. V době mezi zveřejněním změny a její účinností platí tyto podmínky.